Statut Fundacji

Statut FUNDACJI “LUMEN DE LUMINE”

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Art. 1. Fundacja nosi nazwę FUNDACJA “LUMEN DE LUMINE” i została ustanowiona aktem notarialnym  z dnia 01.12.2020  z woli następujących Fundatorów indywidualnych:

 1. Łukasz Czartowski
 2. Artur Leszek Piwkowski
 3. Irena Jagoszewska-Piwkowska
 4. Ludmiła Anna Sawicka

Art. 2. Uprawnienia Fundatora wynikające z ustawy o fundacjach i statutu wygasają w chwili jego śmierci i nie przechodzą na spadkobierców.

§ 2

Art. 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Art.4. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§ 4

Art. 5. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP, w sposób szczególny na terenie miasta Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego.

§ 5

Art. 6. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§ 6

Art. 7. Fundacja może używać pieczęci z nazwą, jak również innych znaków identyfikacji graficznej.

§ 7

Art.8. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do właściwy do spraw kultury.

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Art. 9. Celem Fundacji jest:

 1. Działalność muzyczno-liturgiczna w zakresie kultu religijnego;
 2. Uprawianie rozwijanie oraz promowanie muzyki oraz teologii, historii i duchowości liturgii;
 3. Działalność w zakresie kultury, nauki, sztuki, edukacji oraz edukacji nieformalnej;
 4. Kultywowanie polskich i europejskich tradycji, zwłaszcza tradycji muzycznych;
 5. Rozwój społecznej wrażliwości na kulturę,  postawy obywatelskie, świadomość narodową oraz zdrowie;
 6. Ochrona dóbr kultury;
 7. Działalność charytatywna i społeczna.

§ 9

Art. 10. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 1. organizowanie, przeprowadzanie, wspieranie lub zlecanie:
 1. kursów, szkoleń, warsztatów, sesji naukowych oraz innych odpowiednich, wydarzeń z dziedziny muzyki, kultury sztuki oraz nauki,
 2. w sposób szczególny wydarzeń związanych z problematyką muzyki,
 3. studiów i badań,
 4. działalność kulturalną, w tym w sektorze audiowizualnym,
 5. działalność edukacyjna o charakterze nieformalnym, w dziedzinie indywidualnego
  i zbiorowego kształcenia słuchu muzycznego,  kształcenia wokalnego, emisji głosu, gry na instrumentach i zajęć muzyczno-ruchowych,
 6. upowszechnianie wiedzy i prawidłowych praktyk związanych z obrządkami liturgicznymi.

2) współpracowanie z osobami fizycznymi, organizacjami,  instytucjami państwowymi, związkami religijnymi oraz kościołami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji;

3) prowadzenie działalności wydawniczej i archiwizacyjnej;

4) finansowanie działalność statutowej;

5) wspieranie środowisk autorów i wykonawców muzyki oraz promowanie wyników ich pracy;

6) działalność oświatowo-wychowawczą oraz kulturalna wspierająca rozwój intelektualny emocjonalny i muzyczny dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych;

7) wspieranie edukacji dzieci wybitnie uzdolnionych, w sposób szczególny pochodzących z terenów zagrożonych wykluczeniem kulturowym oraz z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną;

8) wspieranie wykonawców muzyki w zakresie profilaktyki i poradnictwa związanych z występowaniem czynników szkodliwych wynikających z uprawiania muzyki.

Art. 11. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, której szczegółowy zakres wskaże Zarząd w uchwale.

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Art. 12. Fundusz założycielski wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji wynosi 2000,00 PLN.

 1. Łukasz Czartowski funduje 500 PLN
 2. Artur Piwkowski funduje 500 PLN
 3. Irena Piwkowska funduje 500 PLN
 4. Ludmiła Sawicka funduje 500 PLN

Art. 13. Fundatorzy przeznaczają na działalność gospodarczą 1000,00 PLN.

§ 11

Art. 14. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację oraz środki finansowe.

§ 12

Art. 15. Przychody Fundacji pochodzą z:

1) działalności odpłatnej pożytku publicznego;

2) działalności gospodarczej;

3) darowizn, spadków i zapisów, subwencji;

4) zbiórek i imprez publicznych;

5) majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych i praw autorskich;

6) innych wpływów.

§ 13

Art. 16. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, a także fundusze zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem.

Art. 17. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów, donacji,  mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

Art. 18. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane zgodnie z celem dla jakiego je zorganizowano.

§ 15

Art. 19. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Art. 20. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe.

§ 16

Art. 21. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

§ 17

Art. 22. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy obejmuje okres od dnia wpisania Fundacji do rejestru do dnia 31.12.2021 r.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI.

§ 18

Art. 23. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Programowa.

Art. 24. Zarząd może powołać Radę Nadzorczą.

Art. 25. Członkami ww. organów mogą być również Fundatorzy Fundacji.

§19

Art. 26. Zarząd składa się z 3 osób w tym Prezesa i dwóch członków Zarządu.

Art. 27. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 28. Do kompetencji Zarządu i jego członków w szczególności należy:

1) realizowanie celów Fundacji;

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

3) zarządzanie majątkiem;

4) administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie  pełnomocnictw,

5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

6) opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,

7) działanie we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji.

Art. 29. Posiedzenia Zarządu zwoływane przez Prezesa odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał oraz na wniosek Rady Programowej lub 2 dwóch członków Zarządu w terminie 2 tygodni od złożenia wniosku.

Art. 29a. Zarząd może obradować i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Art. 30. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady Programowej.

Art. 31 Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w momencie śmierci lub rezygnacji złożonej pisemnie na ręce Fundatorów.

Art. 32. Zarząd powołują, odwołują i uzupełniają w trakcie kadencji Fundatorzy.

Art. 32a.  Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia w oparciu o pracę lub umowę cywilnoprawną lub inny stosunek prawny.

Art. 32b. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji jest przyznawane członkom Zarządu, przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały, w zależności od możliwości finansowych Fundacji z uwzględnieniem płynności finansową Fundacji.

Art. 32c.  Wynagrodzenia z art. 32a  przyznawane są kwartalnie, po złożeniu przez osoby wymienione w tym samym art.,  sprawozdania okresowego z czynności związanych z pełnieniem funkcji, oraz zaakceptowaniu sprawozdania przez Radę Nadzorczą.

§ 20

Art. 33. Prezes Zarządu sprawuje jednocześnie funkcję Dyrektora Artystycznego w Radzie Programowej.

Art. 34. Prezes Zarządu odpowiada w szczególności za:

 1. Reprezentowanie Fundacji i kierowanie jej działalnością;
 2. Kierowanie pracami Zarządu;
 3. Przygotowywanie uchwał Zarządu.

Art. 35. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych do kwoty 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

Art. 35a. W sprawach majątkowych skutkujących zobowiązaniem finansowym Fundacji powyżej kwoty 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 21

Art. 36. Rada Programowa jest organem doradczym Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:

 1. Proponowanie kierunków i metod działania Fundacji;
 2. Proponowanie programu działalności;
 3. Proponowanie zmian Statutu i opiniowanie projektów zmian Statutu;
 4. Wydawanie opinii na wniosek Zarządu Fundacji.

Art. 37. Rada Programowa składa się z od 5 do 20 członków.

Art. 38. W skład Rady Programowej wchodzi Fundator, Prezes Zarządu oraz członkowie powołani przez Zarząd w drodze uchwały.

Art. 39. Dopuszczalne jest łączenie funkcji członka Rady Programowej z funkcją członka Zarządu, albo z funkcją członka Rady Nadzorczej.

Art. 40. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa z chwilą śmierci, a dodatkowo w odniesieniu do innych niż Fundator członków, wygasa z chwilą:

 1. Rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Zarządu;
 2. Odwołania przez Zarząd.

Art. 41. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby.

Art. 42. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, na wniosek 1/3 członków Rady. Posiedzenie Rady Programowej może zwołać również Fundator.

Art. 43. Rada Programowa wyraża stanowisko w formie uchwał.

Art. 44. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.

Art. 45. Odwołanie członka Rady Programowej należy do kompetencji Zarządu.

Art. 46. Pracami Rady Programowej kieruje jej Prezes Zarządu.

Art. 47. Członkowie Rady Programowej pełnią swe funkcje społecznie.

§ 22

Art. 48. Rada Nadzorcza jest organem kontroli wewnętrznej, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

Art. 49. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały ustanowić regulamin pracy.

Art. 50. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków.

Art. 51. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

Art. 52. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

Art. 53. Członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

Art. 54. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa z chwilą:

 1. Śmierci;
 2. Rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 3. Odwołania przez Zarząd.

Art. 55. Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Fundacji, do jej kompetencji należy:

 1. Przeprowadzanie kontroli działalności statutowej Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej;
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli;
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji;
 4. Przyznawanie wynagrodzeń członkom Zarządu, na mocy uchwały.

Art. 56. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo kontrolowania wszystkich dokumentów Fundacji oraz żądania wyjaśnień od wszystkich członków Zarządu Fundacji w zakresie przeprowadzanych kontroli.

ROZDZIAŁ V: LIKWIDACJA FUNDACJI.

§ 23

Art. 57. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach wskazanych w Ustawie.

Art. 58. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Zarząd.

Art. 59. Likwidację przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Zarząd Fundacji.

Art. 60. Majątek Fundacji w przypadku likwidacji ulega przeznaczeniu na pokrycie zobowiązań Fundacji, a w pozostałym zakresie na cele podobne do celów Fundacji. W tych granicach Zarząd Fundacji może przewidywać podział tego majątku, jak również nieodpłatne przekazanie poszczególnych składników organizacjom, realizującym cele podobne do celów Fundacji.

Art. 61. O stwierdzeniu likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra nadzorującego.

ROZDZIAŁ VI: ZMIANY STATUTU

§ 24

Art. 62. Zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Zarządu.

Art. 63. Po śmierci Fundatorów ich kompetencje będzie wykonywał Zarząd.